13 thoughts on “Arrivages #2

  1. Ces cartes postales sont magnifiques ! Je pense en acheter prochainement pour mes neveux et nièces.

  2. … anbu mikka Thiru,you are talking of this Archakas in tepmle.that we have achieved in 1960’sgo to any ISKCON tepmle, you can see even a Black by birth will do pooja, wear sacred thread and worship the lord krishna//எனத பத வ ப ர ப பன யம பற ற யத அதற க க பத ல ச ல ல மல வ தத த அன ப அன ப என த ச த ர ப ப வ ண ட ம . Your statement is false. அன த த ச த ய னர ம அர ச சகர ஆக த ம ழக அரச ஆண ப றப ப த தத ம உச சந த மன றத த ல ச ன ற அதற க தட வ ங க யத ம கடந த ம தம நடந த ம ட ந த ர க க றத . த ர ப பத , த ர ச ச த ர வரங கம , உச ச ப ள ள ய ர க ய ல , ச ச ந த ரம , ச தம பரம , வடபழன , தஞ ச ப ர ய க வ ல என எந த க வ ல ல ப ர த த ல ம இன ற ம ஆத க கச த ய னர மட ட ம அர ச சகர கள . ந ங கள அன ப ல த ர வ என பத ஆத க க சக த கள க க ப த க க வ ண ட யத . ப ற மன தர கள எல ல ம க ழ னவர கள ப றப ப ல ர ந த என வ தங கள ல உர வ க க வ த த மற றவர கள ம த வ ற ப ப உம ழ பவர கள க க இத ச ல ல ங கள . உங களத மன தபண ப அப ப த வ ள ப பட ம . அட பட பவன ப ர த த அன ப ச ய என ப த ப பத ம க எள த ! ISKCON க ய ல நடத த க ற ஹர க ர ஸ ண இயக கத த ன க ய ல கள ல சமம க மன தர கள மத ய ங கள என அன ப ப த க க ற ர கள ? கற ப ப க ப றப பத எல ல ம ப ர ப பனர அல ல த ர என ன ம உங கள ப ர வ ய சர ய னதல ல. இங க ப ர ப பன ய க ள க சக மன தன சம உர ம ப ற ற மன தன க மத க க றத இல ல ய என பத லள ய ங கள . //and no body including all the so called brahmins denied or degraded them because they were respected as brahmins because of their way of life. brahminism is a way of life, if somebody claims by birth they are idiots,//ப ர மண யம என பத வ ழ க க ம ற என ற ல அதற க ன வ த ம ற கள என ன? ப ர ப பனர க ப றக க த ஒர வர அந த வ த கள ப ன பற ற ன ல ப ர மண ய வ ழ க க ய கட ப ட ப பத க ஏற ற க க ள ளப பட ட கற பக ரகத த ல ந ழ ய அன மத க கப பட வ ர ? அவர வ தங கள ல ச றந த வ ளங க ன ல அவர த ர வரங கம க ய ல ல அர ச சகர ஆக க வ ர கள ? இதன த ள வ பட த த ங கள .//similarly if somebody keep on mudslinging the minority community whose role is none in all clashes in TN they cheat themselves,//இத வ ம ப ய ய னத ! ஆர .எஸ .எஸ இயக கத த பரப ப பல இடங கள ல ம தல உர வ க க யத ல பல ப ர ப பனர கள க க பங க உண ட . த ர .இல.கண சன பரப ப ய வ ற ய ல மண ட க க ட கலவரம உர வ க பலர க ல லப பட டனர . த டர ந த மத ம தல கள அதன த டர ச ச ய க நடந த வர க றத . தம ழகத த ல ம க க லத த ர உர வ க க ய பல ச த மத ம தல கள க க ப ன ன ல ப ர ப பன ய ச ந தன ய ள ள இந த த த வ இயக கங கள இர ப பத மற க க இயல த உண ம . //Again insisting you, dont try to find fault with people try to send the message of love to all in the world.already hatred is spread enough , you need not have to spread separately.//வ ற ப ப பரப ப வத எனத ந க கமல ல. வ ற ப ப ச த அட க க கள ல உர வ க க அத கட ட க க த த வர ம உண ம ய ச ல ல ந த க ட பத வ ற ப ப ? சங பர வ ர இயக கங கள இந த ய வ ல உர வ க க வர க றத அன ப ? த வ லயங கள த வ ப பத , மச த இட ப பத , ப ல யல பல த க ரம , பட க ல கள இத த ன அன ப ? க ஜர த பட க ல கள ஆதர த த ம , க ல க ர நர ந த ரம ட ய ஆதர த த ப ர ப பன யம வளர ப பத அன ப ? இத த ன ந ங கள ப த க க ற ச வம ?//if somebodey says anbu is differnt from principle, i again pity them. my only principle in life is love all , including all animals, nature , fellow humans, society i have never been ill treated and my way till today has worked out well, my society is full of love there is no place for hatred.//உங கள க க ப ரச சன ய ல ல என பத ல இந த ய வ ல இந த அட ம த தனத த ல வ ழ க ற மக கள க க ப ரச சன ய ல ல என ச ல ல த ர கள . அத தவற னத . வ ற ப ப உர வ க க வத என ந க கமல ல. ப றப ப ல எல ல ர ம சமம என ற சம த யம உர வ க வ ண ட ம என பத என கனவ ! அந த சம த யம எவர ய ம த ழ ந தவர க ஒத க க வ க கக ட த ! //if you still believe there is a differnce please visit nearast ISKCON tepmle, see the equality, every religion has some weaknesses it is not the religion , but the frenzied misintrepreters who spoils the religion.// ஏற கனவ மத ர வ ல இர க க ற க வ ல கள உட பட க ர ஸ ணர க ய ல கள பலவற ற ல ச ன ற ர க க ற ன ! சமஉர ம ய எந த க ய ல ல ம க ணவ ல ல . ஆத க கச த ய னர மந த ரம ஓத அட ம கள வ ள ய க த த ர ந த வழ பட வத த ன ந ன கண ட உண ம . இந த மதத த ன வ தங கள ல ச த இல ல என க ற ர கள ? அப பட ய ன ல இந த வ வ தம அவச யம ல ல . ஏற கனவ இத பற ற தங கமண அவர கள பத வ ல வ வ த த த வ ளக க ய ம ய ற ற !//so again what to saymay love win you all.//அன ப எல ல ர க க ம வரவ ண ட ம ! அத சக மன தன சமம க மத ப பத ல ர ந த வரவ ண ட ம ! Love is not charity!நன ற !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *